วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 18 ที่่จาการ์ตา 7-8 พฤษภาคม 2011


การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 18 ณ กรุงจาการ์ตา ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2011 จบลงแล้วด้วยความเรียบร้อยและราบเรียบ ดูผลการประชุม จากเอกสารต่างๆที่ลงนามหรือประกาศร่วมกันก็สรุปได้ว่าไม่มีปฏิญญา, ความตกลง หรือประกาศ ฉบับใดที่แสดงว่าอาเซียนมีเรื่องใหม่ เรื่องใหญ่ หรือมีปัญหาใหญ่เร่งด่วนอันใดเป็นพิเศษ เอกสารจากที่ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 18 มีดังนี้ :

คำแถลงร่วมผู้นำอาเซียน เรื่อง ประชาคมอาเซียนในประชาคมแห่งประชาชาติโลก, 
จาการ์ตา, 8 พฤษภาคม 2011

คำแถลงร่วมผู้นำอาเซียน เรื่อง การก่อตั้งสถาบันสันติภาพและความปรองดองแห่ง
อาเซียน, จาการ์ตา, 8 พฤษภาคม 2011
คำแถลงร่วมผู้นำอาเซียน เรื่อง การเสริมสร้างความร่วมมือต่อต้านการค้ามนุษย์ในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้, จาการ์ตา, 8 พฤษภาคม 2011

ข่าวอื่นๆที่แถลงโดยสำนักเลขาธิการอาเซียน ดังนี้ :
ผู้นำอาเซียนต้อนรับข้อเสนอที่จะให้แข่งขันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลก, จาการ์ตา, 9 พฤษภาคม 2011
เยาวชนอาเซียนย้ำรากฐาน ต้นกำเหนิด และความสำเร็จ ของอาเซียนร่วมกัน (ข่าวการประชุมเยาวชนอาเซียน), จาการ์ตา, 8 พฤษภาคม 2011
อาเซียน และ สมาคมระหว่างรัฐสภาอาเซียน ประสานความร่วมมือหาทางสร้างประโยชน์ต่อกันและกันอย่างดีที่สุด, จาการ์ตา, 8 พฤษภาคม 2011
รัฐบาลอาเซียน และ องค์การภาคประชาสังคมเริ่มกระบวนการเป็นหุ้นส่วนกันมุ่งสู่ปี 2015, จาการ์ตา, 8 พฤษภาคม 2011
ประธานาธิบดีอินโดนีเซียเรียกร้องให้อาเซียนพร้อมเผชิญกับการท้าทายและฉวยโอกาสแห่งศตวรรษใหม่, จาการ์ตา, 7 พฤษภาคม 2011
รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนหารือเรื่องความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน, จาการ์ตา, 7 พฤษภาคม 2011

คำแถลงร่วมผู้นำอาเซียน เรื่อง ประชาคมอาเซียนในประชาคมแห่งประชาชาติโลก

อาเซียนย้ำถึงความจำเป็นที่จะให้บรรลุถึงความเป็นประชาคมอาเซียนที่ถือ ประชาชนเป็นศูนย์กลาง และมีบทบาทสำคัญอยู่ในประชาคมโลก จึงตกลงกันว่าภายในปี 2022 อาเซียนจะเพียรพยายามให้บรรลุคุณลักษณะร่วมกันอย่างน้อยในเรื่องต่อไปนี้ :

เป็นอาเซียนที่มีจุดยืนต่อประเด็นปัญหาของโลกร่วมกันอย่างประสานสอดคล้อง แน่นเหนียวกลมเกลียวเป็นหนึ่งเดียวกัน มีผลประโยชน์และความห่วงใยร่วมกัน บนพื้นฐานของการมีมุมมองต่อโลกร่วมกัน ดังนี้ก็จะเป็นการเสริมสร้างความหนักแน่นเป็นพลังให้กับอาเซียนในเวทีโลก เป็นอาเซียนที่มีการเสริมสร้างขีดความสามารถในการให้ความช่วยเหลือและตอบ สนองต่อปัญหาสำคัญต่างๆของโลก อันเป็นปัญหาที่อาเซียนมีผลประโยชน์และมีความห่วงใยร่วมกัน การสร้างขีดความสามารถของอาเซียนในการมีสัมพันธ์ภาพเชิงสร้างสรรค์ต่อโลก เช่นนี้จะเป็นประโยชน์ต่อรัฐสมาชิกอาเซียนและประชาชนอาเซียนด้วย

เป็นประชาคมอาเซียนที่มีความแข็งแกร่งบนหลักการของการมีกฎหมายเป็นเครื่อง มือการปฏิบัติงานขององค์การ โดยมีกฎบัตรอาเซียนเป็นฐานราก ขณะเดียวกันก็ยึดมั่นในหลักการพื้นฐาน ค่านิยม และแนวทางหลักในการปฏิบัติงานต่างๆของอาเซียน และเป็นอาเซียนที่เสริมสร้างขีดความสามารถให้กับสำนักเลขาธิการอาเซียนเพื่อ จะทำให้เป็นสำนักงานที่จะสนับสนุนวิสัยทัศน์อาเซียน และการพัฒนาประชาคมอาเซียนไปสู่การเป็นส่วนสำคัญของประชาคมประชาชาติโลกต่อ ไป

จากนี้ไป รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ จะต้องประชุมเตรียมการเพื่อร่างคำประกาศเป็น “ปฏิญญา” อย่างเป็นทางการ เรียกว่า “Declaration on ASEAN Community in a Global Community of Nations” (ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยประชาคมอาเซียนในประชาคมแห่งประชาชาติโลก) เพื่อจะได้นำเข้าสู่ที่ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 19 เพื่อการลงนามโดยผู้นำรัฐบาลอาเซียนและประกาศเป็น “ปฏิญญา” ต่อไป